Past District Governors

BHUGOL  SHERCHAN
Yukta Prasad  Shrestha
YOGENDRA  PRADHAN
BHARAT LAL SHRESTHA
GAUTAM MAN SHRESTHA